Mevzuat

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (KİTAM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite (OMÜ): Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İleri teknoloji alanları başta olmak üzere, öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirlemek, araştırmacıları bu konulara yönlendirmek ve teşvik etmek,

b) Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Bilimsel ve teknolojik araştırmalara alt yapı ortamı oluşturmak,

ç) Alt yapı ortamını geliştirecek yenilikleri takip etmek ve uygulamak,

d) İleri teknolojiye dayalı yeni tanı ve tedavi yöntemleri ve kullanılabilir ürünler geliştirmek,

e) Ürüne yönelik çalışmalar yaparak Türkiye’nin uluslararası alandaki bilimsel ve ticari rekabet gücüne katkıda bulunmak,

f) Deneysel araştırma ve uygulamalara ilişkin teorik ve pratik kurslar düzenlemek,

g) Yeni deneysel yöntemleri ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek, bunların eğitimini vermek ve uygulamak,

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Bilim ve teknoloji alanında hazırlanacak projelere bilimsel destek vermek,

ç) Araştırma yapacak kişi ve kurumlara bilgi, eğitim, teknik ekipman ve alt yapı desteği sağlamak, araştırma ortamlarını oluşturmak,

d) OMÜ bilimsel araştırma projeleri komisyonu tarafından kabul edilip desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkan ve destek sağlamak,

e) Diğer araştırma ve eğitim kurumlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve araştırma alt yapısını kurarak OMÜ birimlerine, Türkiye’deki araştırmacılara, diğer kurumlara açık olarak işletmek,

f) Araştırmalar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek; ihtiyaç duyulanları gerek kendisi, gerekse diğer araştırma kuruluşları için üretmek,

g) İleri teknolojik ürünler ortaya çıkarmak,

ğ) Özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz ve test hizmetlerini imkanları ölçüsünde yerine getirmek, h) Sertifikasyon hizmeti vermek,

ı) Temel bilimler, uygulamalı bilimler ve mühendislik konularında tanı, danışma ve araştırma hizmetleri sunmak,

i) Araştırmaların uluslararası etik standartlara uygun yürütülmesini sağlamak,

j) Diğer kurumlarda görevli kişilerin araştırmalarına deney imkanı sağlamak,

k) Bilimsel araştırma yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, iletişim ağı oluşturmak,

l) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçlarının takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak,

m) Araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,

n) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

o) Merkezin amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; uluslararası bilimsel indekslerde yayınlanmış araştırması olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevi başında olmadığı hallerde görevi sona erer.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi, Rektör tarafından üç yıl süre için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,

ç) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

d) Çalışma ilkelerini belirlemek, hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

e) Zaman, araç, gereç ve kaynak kullanımının araştırıcılar arasında paylaşılmasında program geliştirerek yardımcı olmak,

f) Merkeze yapılan destek başvurularını incelemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Merkezin idari işlerini yürütmek ve gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak,

ğ) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak,

h) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı) Merkezin amacına uygun olarak yürütülecek faaliyetlerinin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası düzeyde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,

i) Yönetim Kurulunun hazırladığı bilimsel programı ve yıllık faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdürle birlikte beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri; deneysel araştırma konularında çalışan, uluslararası bilimsel indekslerde yayınlanmış araştırması olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, olağan olarak iki ayda bir Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu; başkanın belirlediği gündemle ve yazılı çağrısı üzerine, olağanüstü olarak da toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda sadece belirlenmiş gündem konusu görüşülür. Toplantı gündemleri Kurulda görüşülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Destek başvurularını incelemek ve karara bağlamak,

d) Merkeze bağlı geçici veya daimi araştırma birimleri kurmak ve bunların görev sürelerini belirlemek, bu araştırma birimlerinin çalışma kurallarını ve yöneticisini belirlemek,

e) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek,

f) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin tıp, veteriner, mühendislik, ziraat, fen ve hukuk alanlarındaki öğretim elemanları arasından seçilen birer üyeden oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfındaki elemanları 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.