Faaliyet Alanı

a) Araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Bilim ve teknoloji alanında hazırlanacak projelere bilimsel destek vermek,

ç) Araştırma yapacak kişi ve kurumlara bilgi, eğitim, teknik ekipman ve alt yapı desteği sağlamak, araştırma ortamlarını oluşturmak,

d) OMÜ bilimsel araştırma projeleri komisyonu tarafından kabul edilip desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkan ve destek sağlamak,

e) Diğer araştırma ve eğitim kurumlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve araştırma alt yapısını kurarak OMÜ birimlerine, Türkiye’deki araştırmacılara, diğer kurumlara açık olarak işletmek,

f) Araştırmalar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek; ihtiyaç duyulanları gerek kendisi, gerekse diğer araştırma kuruluşları için üretmek,

g) İleri teknolojik ürünler ortaya çıkarmak,

ğ) Özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz ve test hizmetlerini imkanları ölçüsünde yerine getirmek, h) Sertifikasyon hizmeti vermek,

ı) Temel bilimler, uygulamalı bilimler ve mühendislik konularında tanı, danışma ve araştırma hizmetleri sunmak,

i) Araştırmaların uluslararası etik standartlara uygun yürütülmesini sağlamak,

j) Diğer kurumlarda görevli kişilerin araştırmalarına deney imkanı sağlamak,

k) Bilimsel araştırma yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, iletişim ağı oluşturmak,

l) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçlarının takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak,

m) Araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,

n) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

o) Merkezin amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.