Amaç

Kalkınma Bakanlığı-DPT tarafından 2010 yılında projelendirilen 2013 yılında inşaatı bitirilerek faaliyete başlayan merkezde, beş farklı alanda faaliyet sürdürülmektedir. Biyoteknoloji birimi, Malzeme ve nano teknoloji birimi, Maymer birimi, Görüntüleme birimi ve Otomasyon birimini içerisine alan Merkez; İleri teknoloji alanları başta olmak üzere, öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirlemek, araştırmacıları bu konulara yönlendirmek ve teşvik etmek, Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, Bilimsel ve teknolojik araştırmalara alt yapı ortamı oluşturmak, Alt yapı ortamını geliştirecek yenilikleri takip etmek ve uygulamak, İleri teknolojiye dayalı yeni tanı ve tedavi yöntemleri ve kullanılabilir ürünler geliştirmek, Ürüne yönelik çalışmalar yaparak Türkiye’nin uluslararası alandaki bilimsel ve ticari rekabet gücüne katkıda bulunmak, Deneysel araştırma ve uygulamalara ilişkin teorik ve pratik kurslar düzenlemek, Yeni deneysel yöntemleri ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek, bunların eğitimini vermek ve uygulamak, Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını gerçekleştirmektedir.

Merkezin faaliyet alanları içerisine,  Araştırma ve incelemeler yapmak, Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, Bilim ve teknoloji alanında hazırlanacak projelere bilimsel destek vermek,  Araştırma yapacak kişi ve kurumlara bilgi, eğitim, teknik ekipman ve alt yapı desteği sağlamak, araştırma ortamlarını oluşturmak, OMÜ bilimsel araştırma projeleri komisyonu tarafından kabul edilip desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkan ve destek sağlamak, Diğer araştırma ve eğitim kurumlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve araştırma alt yapısını kurarak OMÜ birimlerine, Türkiye’deki araştırmacılara, diğer kurumlara açık olarak işletmek,  Araştırmalar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek; ihtiyaç duyulanları gerek kendisi, gerekse diğer araştırma kuruluşları için üretmek, İleri teknolojik ürünler ortaya çıkarmak,  Özel ve hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz ve test hizmetlerini imkanları ölçüsünde yerine getirmek, Sertifikasyon hizmeti vermek, Temel bilimler uygulamalı bilimler ve mühendislik konularında tanı, danışma ve araştırma hizmetleri sunmak,  Araştırmaların uluslararası etik standartlara uygun yürütülmesini sağlamak,  Diğer kurumlarda görevli kişilerin araştırmalarına deney imkanı sağlamak, Bilimsel araştırma yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, iletişim ağı oluşturmak, Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçlarının takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak, Araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak, Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Merkezin amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak olarak belirtilmiştir.