Hizmet Sunum İşleyişi

 

 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KİTAM) HİZMETLERİ
 
İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
 
Üniversitemiz Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Laboratuvar Hizmet Sunum işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır:
 

A) İlk Müracaat :

Hizmet talep eden tüzel/gerçek kişi veya kurum, KİTAM Müdürlüğü’ne başvurarak sırasıyla aşağıda işlemleri sonuçlandırılır (Hizmet Başvurularında gerektiğinde talep edilen hizmete göre ön görüşme yapılması önerilmektedir).
1. Sözleşmeyi içeren Hizmet Başvuru Formunun doldurulması,
2. Herhangi bir kamu kurumu tarafından desteklenen proje kapsamında KİTAM’dan alınacak hizmetler için ilgili kurumun yetkili biriminden alınan Hizmet Alım Onay Belgesinin sunulması,

 

B)  Ödeme işlemleri:

1.Tüzel/gerçek kişi başvurularında; Hizmet bedeli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, KİTAM Ziraat Bankası Üniversite Şubesi hesabına yatırılır ve ilgili dekont başvuru dosyasına konur.
2. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların ile Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)  ve diğer projeler kapsamında talep edilecek hizmetler için, verilecek hizmet sonucu kesilecek olan faturaların ödemeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, KİTAM Ziraat Bankası Üniversite Şubesi hesabına yapılır.

 

C) Numune kabul:

1. Talep edilen hizmete ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip, numune teslim alınır. Numunelerin kargo ile gönderilmesi halinde, imzalanan Sözleşmeyi içeren Hizmet Başvuru Formu numuneler ile birlikte gönderilmelidir.
2. Müşteri, KİTAM’a teslim ettiği/gönderdiği numunenin sağlığı tehdit edecek düzeyde zehirli, radyoaktif veya patojenik numuneler olması halinde, numuneyi standartlarına uygun kaplarda teslim etmeli/göndermeli ve ilgililere ayrıca ayrıntılı bilgi vermelidir.
3. Eğer numune ışığa duyarlı ise numune kabı ışık geçirmeyen folyo ile kaplanmalı ve analiz boyunca numunenin ışıkla temas etmemesi gerektiği ilgili uzmana bildirilmelidir.
4. Hizmet talep eden tüzel/gerçek kişi veya kurum, sözleşmeyi içeren Hizmet Başvuru Formu’nu imzalayarak Numune Kabul Koşulları’nı okumuş ve kabul etmiş olur.
5. Numune kabul edildikten sonra, işin ilgili birime teslimi ile birlikte hizmet süreci başlar.
6. Alınacak hizmetin en doğru ve verimli şekilde planlanabilmesi için ilgili birimdeki uzman ya da uzmanlarla ön görüşme yapılmalıdır.

 

D)  Raporlama/sonuç:

1. Başvuru talebinde istenen hizmetler için bir nüsha rapor/sonuç belgesi düzenlenir. Gerektiğinde sonuçlar telefon/faks/e-posta ile veya elektronik ortamda verilebilir. Birden fazla numune için ayrı ayrı rapor/sonuç belgesi isteniyorsa, bunun başvuruda belirtilmesi gerekmektedir. 
2. Raporlar ve fatura, hizmet talep formunda belirtilen tüzel/gerçek kişi veya kurum adresine gönderilir veya isteğe bağlı olarak elden teslim edilir. 
3. Tarafımızdan verilen rapor/sonuçlar, sadece KİTAM bünyesinde yapılan çalışmaları kapsar.
 

 

                                                                                                                                                                  KİTAM Müdürlüğü