Hizmet Sözleşmesi 
Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM)
 Hizmet Sözleşmesi
 
Bu Sözleşme, bir tarafta  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi  (bundan sonra “KİTAM” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……………………………………………………………………………… (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
1. KİTAM adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü  Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurupelit – Atakum / SAMSUN
Tel No : 0(362) 312 19 22    Faks No : 0(362) 457 60 24   E-Posta Adresi :  kitam@omu.edu.tr
2. Müşteri’nin Tebligat Adresi:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel No : …………..………………………..    Faks No : ………………………..…………….  E-Posta Adresi  : …………………………………….…………………..
 
2) Numune Kabul:
 
2.1. Müşteri talep edeceği hizmet işi için,  şartlarına uygun şekilde numune alma işlemini yaparak işi KİTAM’a getirecektir. Numunenin KİTAM tarafından alınması durumunda, KİTAM Mali Hizmet Tablosunda belirtilen ücret geçerli olup müşteriye fatura edilir (Numunelerin kargo ile gönderilmesi halinde, imzalanan Sözleşmeyi içeren Hizmet Başvuru Formu numuneler ile birlikte gönderilmelidir).
2.2. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelere ait başvurular KİTAM tarafından kabul edilmez, numunenin kabul edilebilir kriterlere uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda, hizmet talebi reddedilerek numune müşteriye iade edilir.
2.3. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak sıralamalı ve sıralanan kodlamalar silinmeyecek ve okunaklı bir şekilde numunelerin üzerine yazmalıdır.
2.4. Müşteri, KİTAM’a teslim ettiği/gönderdiği numunenin sağlığı tehdit edecek düzeyde zehirli, radyoaktif veya patojenik numuneler olması halinde, numuneyi standartlarına uygun kaplarda teslim etmeli/göndermeli ve ilgililere ayrıca ayrıntılı bilgi vermelidir. Aksi takdirde oluşacak maddi ve manevi zararlardan/olumsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.  
2.5. Müşteri gönderdiği numunenin analizi için gerektiğinde ayrıntılı metot verir. Aksi takdirde ilgili uzman metodu kendi belirler ve müşteri bu metodu kabul etmiş sayılır. KİTAM, uygulanan metottan çıkan sonuçtan sorumluluk kabul etmez.
 
4) Ödemenin Yapılması:
4.1. Sunulan Hizmetlere ilişkin fiyatlar ile ilgili Mali Hizmet Tablosu ve numune kabul kriterleri KİTAM’ın web sayfası  http://kitam@omu.edu.tr  adresinde ayrıntılı olarak verilmiştir.
4.2. Tüzel/gerçek kişi başvurularında; alınan hizmet bedeli, KİTAM hesabına yatırılır ve ilgili dekont başvuru dosyasına konur.
4.3. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)  ve diğer projeler kapsamında siparişe istinaden alınan hizmetler sonucu kesilecek olan faturaların ödemeleri, KİTAM hesabına yapılır.
4.4. Ödemenin Yapılacağı Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, KİTAM Ziraat Bankası Üniversite Şubesi / Samsun hesabı.
 
5) Hizmet Süreci:
5.1. Numune kabul işleminden sonra, hizmeti verecek birime teslimi ile birlikte süreç başlar.
5.2. Tahmini hizmet süresi Mali Hizmet Tablosu belirtilmiştir. Beyan edilen sürenin elde olmayan sebeplerle gecikmesi durumunda KİTAM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olması durumunda analiz talep eden kişi/kurum yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
 
6) Diğer Mali Hususlar:
6.1. Müşteri talep ettiği hizmetin sona erdirilmesini istemesi durumunda, KİTAM’a isteğine ilişkin talebini yazılı ve imzalı olarak vermek zorundadır. Söz konusu hizmetin sonlandırılması halinde, müşteri Hizmet İstek Başvuru Formunda belirttiği ancak gerçekleşmeyen hizmet ücretlerinin tarafına iade edilmesini veya kısmi ücret alınmasını talep edemez.
6.2 Kalibrasyon ya da ön denemenin gerektiği durumlarda, gelen numune sayısı birden fazla ise, bir adet numune bu işlemler için kullanılır ve bu çalışma ücretlendirilmez.
6.3. Müşteri verilen hizmet sonuçlarına 10 (on) iş günü içerisinde itiraz edebilir. Müşterinin verilen hizmet sonuçlarına itirazı durumunda, şahit numunelerle  hizmet tekrarı yapılır. Hizmet tekrarında aynı sonuçlara ulaşılması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.
6.4. Her türlü posta/kargo masrafı müşteriye aittir.
6.5. KİTAM Mali Hizmet Tablosundaki fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil değildir.
6.6 KİTAM Mali Hizmet Tablosundaki fiyatlar üzerinden uygulanacak hizmet bedeli indirim oranları Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Mali Hizmet Tablosunda gösterilir.
 
7)  Raporlama/Sonuç: 
7.1. Tüzel/gerçek kişilerce yapılan başvurularda, hizmet bedelinin KİTAM hesabına yatırıldığına ilişkin kanıtlayıcı belgeler sunulduktan sonra rapor/sonuç verilir.
7.2. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların,  Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve diğer projeler kapsamında talep edilecek hizmet başvurularında, talep edilen hizmetler yapılarak raporlanır ve fatura ile birlikte müşteriye teslim edilir.  Sonuçlar gerektiğinde telefon/faks/e-posta ile veya elektronik ortamda verilebilir. Fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılmalıdır. KİTAM, ödemenin gecikmesi veya yapılmaması halinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
7.3. KİTAM tarafından, talep edilen hizmet ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılmadan müşteriye kısmi rapor veya sonuç verilmez.
7.4. Hizmet sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 
8) Diğer Hususlar:
8.1. KİTAM analiz ve sonuçları ile ilgili bilgileri müşterinin onayı olmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını beyan eder.
8.2. Müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece ve KİTAM’ın saklama koşullarına uygun olması durumunda, artan numuneler ve sarf malzemeleri 20 (yirmi) iş günü boyunca şahit numune olarak saklanır ve bu süre içinde talep edilmesi halinde müşteriye iade edilir.
8.3. KİTAM tarafından verilen hizmetlere ilişkin rapor/sonuçların bilimsel bir yayında kullanılması halinde, müşteri bu hizmetlerin yapıldığı yerin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi olduğunu yayında ad vererek belirteceğini kabul eder.
8.4. Müşterinin getireceği numunelerde KİTAM Birim Sorumlularının gerekli gördüğü hallerde numune ile ilgili yerel Etik Kurul kararı istenir. Etik Kurul kararı bulunmayan numuneler KİTAM Müdürlüğü tarafından çalışılmaz. Müşterinin beyanı doğrultusunda verilen hizmetlerden doğacak tüm zarar, hukuki ceza ve uygulamalardan müşteri sorumludur. 
8.5. Anlaşmazlık durumlarında Samsun Mahkemeleri yetkilidir.
 
9) Sözleşmenin İmzalanması:
9.1. Bu sözleşme 9 (dokuz) ana maddeden ibaret olup, KİTAM ve Müşteri tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra  ...  / ...  / 20 ..  tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

 
İŞ BU SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Sözleşme / Başvuru No   : …………………………  / ……………………………………               Varsa Proje No ve Süresi   :                          
MÜŞTERİ :
Adı, Soyadı ve İmzası
 
  KİTAM YETKİLİSİ:
Adı, Soyadı ve İmzası